Communications Policy

Polasaí Cumarsáide

Tinreamh

Táthar ag súil go ndéanfaidh na tuistí teagmháil leis an scoil roimh 10:30 r.n. chun neamhláithreacht an dalta a mhíniú. Ar chaoi eile, ba chóir do tuistí nóta a thabhairt don dalta nó teachtaireacht a chur sa dialann scoile nuair a fhilleann sé/sí ar scoil, ag míniú an neamhláithreacht.

Má bhíonn dalta as láthair ar feadh tréimhse 3 lá agus muna ndéanann na tuistí teagmháil leis an scoil, go hiondúil, déanann an scoil teagmháil leis na tuistí chun cúis an neamhláithreacht a aimsiú.

Coinní Leighis/Eile

Ba chóir do na tuistí a leithéid a chur in iúl don scoil, roimh ré, más féidir, trí glaoch gutháin, nóta nó teachtaireacht. Tá ar na daltaí an ‘leabhar’ speisisalta a shíniú gach am a bhfuil an scoil á fhágáil acu.

Freastal ar Imeachtaí Scoile

Cuirtear an t-eolas ar fáil do dhaltaí agus tuistí roimh ré, agus táthar ag súil le toiliú scríofa na tuismitheoirí nuair a dhéantar cinneadh go bhfuil gá lena leithéid.

Féilire Scoile

Chomh luath agus is féidir sa bhliain acadúil, cuireann an scoil sonraí an Fhéilire Bliana agus tréimhsí na laethanta saoire ar fáil do dhaltaí/tuistí.

Má dhéanann an scoil cinneadh leath-lá gan choinne a thabhairt nó ranganna a scaoileadh níos luaithe gan choinne, déantar gach iarracht an t-eolas a thabhairt do dhaltaí/tuistí roimh ré.

Cruinnithe Tuistí/Foirne

Chomh luath agus is féidir sa bhliain acadúil, cuirtear sonraí na gCruinnithe Tuistí/Foirne atá leagtha amach don bhliain acadúil sin ar fáil do thuistí/daltaí. Cuirtear meabhrúchán scríofa chuig na tuistí níos cóngaraí don chruinniu a bhaineann lena mac/iníon.

Torthaí Scrúdaithe

Dáiltear torthaí scrúdaithe na hArdteistiméireachta/Teastais Shóisearaigh, go pearsanta, ar na daltaí.

Tugtar torthaí na Nollag/Réamh Scrúdaithe/Samhraidh chuig tuistí. Muna bhfaigheann tuismitheoir torthaí, do chúis ar bith, laistigh de thréimhse réasúnta ama, ba chóir don tuismitheoir sin teagmháil leis an scoil chun teacht ar chóip breise.

Dul Chun Cinn/Iompar Dhalta

Is féidir leis na tuistí teagmháil a dhéanamh leis an scoil uait ar bith I rith na scoilbhliana chun teacht ar shonraí dul chun cinn/iompar dhalta.

Ó am go céile, d’fhéadfadh an scoil teagmháil a dhéanamh le tuistí maidir le dul chun cinn/iompar dhalta.

Smachtbhannaí

Cuirtear sonraí coimeáda in iúl do thuistí roimh ré.

Déanann an scoil teagmháil le tuistí, nuair atá sé de thuairim aici go dtuillfidh easpa iarrachta/iompar an dhalta smachtbhannaí níos troime m.s. fionraíocht sa todhchaí muna ndéanann na tuistí gníomhú leigheasta.

Déanann an scoil teagmháil le tuistí, chomh luath agus is féidir, nuair atá dalta le cur ar fionraí, agus níl sé de chead ag an dalta sin filleadh ar ranganna – i ndiaidh an tréimhse fionraíochta – muna ndéanann na tuistí agus an dalta teagmhail leis an bPríomhoide/Leas Phríomhoide chun iompar an dalta sa tochchaí a phlé.

Dáileadh Comhfhreagras

Dáiltear gach comhfhreagras/cumarsáid a bhaineann leis an mBord Bainistíochta, Foireann Teagaisc, Cumann na dTuistí nó Comhairle na Mac-Léinn láithreach. Cuirtear ciorcláir na Roinne Oideachais agus Eolaíochta i gcomhad agus d’fhéadfadh baill an Bhoird Bainistíochta nó Cumann na dTuistí iad a iniúchadh ag am ar bith.

Communications Policy
Attendance

Parents are expected to contact the school before 10:30 a.m. with reason for the pupil’s absence. On the pupil’s return to school, the parents should provide the pupil with a note giving reason for absence.

If a pupil is absent for a period of 3 days and if the parents have not contacted the school, the school, normally contacts the parents requesting reasons for absence.

Medical/Other Appointments

Parents are requested to inform the school in advance, in so far as possible, by means of telephone call, note of memo. If a pupil requires to leave the school for any reason, he/she must sign the ‘out’ book.

Attendance at School Related Activities

Pupils and parents are informed in advance and parental written consent, where deemed necessary, is expected.

School Calendar

As early as possible in the Academic year, the school provides pupils/parents with details of the School Calendar and school holiday periods.

Details of any unscheduled half-day/early release from classes are communicated to pupils/parents in advance, in so far as possible.

Parent-Teacher Meetings

As early as possible in the Academic Year, parents/pupils are given details of Parent/Teacher meetings planned for that Academic year. A written reminder is sent to parents nearer the particular meeting relevant to their son/daughter.

Examination Results

Leaving/Junior Certificate results are handed individually to pupils.

Results of Christmas, Pre-Examinations, and Summer examinations are given to parents. If for any reason a parent fails to receive examination results, within a reasonable period of time after publication, that parent should contact the school for a further copy.

Student Progress/Behaviour

Parents can contact the school at any time during the Academic Year, requesting details of pupil’s progress/behaviour.

The school, from time to time, may contact the parents concerning pupil’s behaviour/performance/progress etc.

Distribution of Correspondence

All correspondence/communications relevant to Board of Management, Foireann Scoile, Parents and Students’ Council is distributed upon receipt. Department circulars are kept on file and may be viewed by Parents’ Association or Board of Management members.