Child Protection Policy

Child Protection Policy

Gaelcholáiste Mhuire (A.G.)

 

The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, practices and activities. Accordingly, in accordance with the requirements of the Department of Education and Skills’ Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools, the Board of Management of Gaelcholáiste Mhuire (A.G.) has agreed the following child protection policy:

 

 1. The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools as part of this overall child protection policy.

 

 1. The Designated Liaison Person (DLP) is Dónal Ó Buachalla {Príomhoide}

 

 1. The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) is Marc Mac Gabhann {Príomhoide Tánaisteach}.

 

 1. In its policies, practices and activities, Gaelcholáiste Mhuire (A.G.) will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare:

 

The school will

 • recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations;
 • fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters
 • adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect;
 • develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children; and
 • fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters.

 

The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

 

 1. School Guidelines and Code of Behaviour/School Policy on Bullying/ Substance Use Policy

 

The Board has ensured that the necessary policies, protocols or practices as appropriate are in place in respect of each of the above listed items.

 

 1. This policy has been made available to school personnel and Coiste na dTuistí Gaelcholáiste Mhuire (A.G.) and is readily accessible to parents on request. A copy of this policy will be made available to the Department and the patron if requested.

 

 1. This policy will be reviewed by the Board of Management once in every school year.

 

This policy was adopted by the Board of Management on 3rd May 2017.

 

Signed: _________________________       Signed: __________________________

Chairperson of Board of Management          Principal

 

Date:      3rd May 2017                                       Date: 3rd May 2017

 

Date of next review: ________________

 

Pholasaí maidir le Caomhnú Leanaí

Gaelcholáiste Mhuire (A.G.)

 

Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol na scoile agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile na scoile. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Bord Bainistíochta Gaelcholáiste Mhuire (A.G.):

 

 1. Tá glactha ag an mBord Bainistíochta le ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.

 

 1. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA): Dónal Ó Buachalla {Príomhoide}

 

 1. An Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe (Leas-DIA): Marc Mac Gabhann {Príomhoide Tánaisteach}

 

 1. I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid [cuirtear isteach ainm na scoile], cloífear leis na prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí:

 

Déanfaidh an scoil

 • glacadh leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon cheist eile;
 • comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí
 • gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d’fhonn an dóigh go dtarlódh dochar nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith;
 • nás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus iad a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí; agus
 • meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí

 

Cloífidh an scoil leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon dalta fásta lena mbaineann soghontacht speisialta.

 

 1. Treoilínte agus Cód Smachta/ Polasaí Scoile ar Bhullaíocht/ Polasaí ar Mí-úsáid Substaintí

 

Tá sé cinntithe ag an mBord go bhfuil na polasaithe, prótacail nó cleachtais, de réir mar is cuí, curtha i bhfeidhm i ndáil le gach ceann de na rudaí thuasluaite.

 

 1. Cuireadh an polasaí seo ar fáil d’fhoireann na scoile agus do Choiste na dTuistí Gaelcholáiste Mhuire (A.G.) agus tá sé ar fáil go héasca ag tuismitheoirí ach a iarraidh. Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil don Roinn agus don phátrún sa chás go n-iarrtar é.

 

 1. Déanfaidh an Bord Bainistíochta an polasaí seo a thabhairt faoi athbhreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.

 

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an bpolasaí seo ar an 3ú Bealtaine 2017.

 

Siniú: _________________________          Síniú: __________________________

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta          Príomh-Oide

 

Dáta: 3ú Bealtaine 2017                                   Dáta: 3ú Bealtaine 2017

 

Dáta an chéad athbhreithniú eile: ________________